??????? 100%

                    conclusivity.com
 
??/font> ตอนที่หนึ่?/font>
working at heights safety engineering
วิศวกรรมความปลอดภัยการทำงานบนที่สู?/font>
ตอนที่หนึ่?(?? ที่สูงและความเข้าใจเกี่ยวกับงานบนที่สู?/font>
 
งานเขียน เรียบเรียงและนำเสน?: รณรงค์ แสงตะเกียง
facebook : รณรงค์ แสงตะเกียง
e-mail : [email protected] phone 093 7719222
 
บริษัท เอเซีย แสงตะเกียง จำกั?(ASSA) : ฝึกอบร?สัมมนา 
อบรม สัมมนา งานที่ปรึกษาจัดทำระบ?& ระเบียบปฏิบัติงา?/font>
e-mail : [email protected]  phone 093 7719222

 
ที่สูงและความเข้าใจทั่วไปเกี่ยวกับการทำงานบนที่สูง ต่อจากตอนที่ ??/font> 

3.2 นั่งร้าน erector, inspector and scaffolding worker

นั่งร้านเป็นศาสตร์วิชาการทำงานบนที่สูงลำดับที่ ??ลักษณะของนั่งร้านเป็นโครงสร้างชั่วคราว ติดตั้งประกอบเข้าด้วยกันเพื่อใช้ทำงานบนที่สู?นั่งร้านหมายความว่าที่ทำงานซึ่งจัดไว้สูงจากพื้นดิน หรือพื้นอาคารหรือส่วนของงานก่อสร้างสำหรับเป็นที่รองรับผู้ทำงานหรือวัสดุในงานก่อสร้างเป็นการชั่วครา?nbsp;ผู้เกี่ยวข้องกับงานนั่งร้านมีสี่กลุ่มคือผู้ติดตั้งรื้อถอ?ผู้ตรวจนั่งร้า?ผู้ใช้นั่งร้านและผู้กำกับดูแลงานนั่งร้าน (scaffolding erector, inspector, workers and scaffolding supervisor) แต่ละกลุ่มจะฝึกอบรมความรู้พื้นฐานเหมือนกัน และบางส่วนจะฝึกอบรมเพิ่มเติมแตกต่างกันไปตามภาระงาน

 
แม้กฎหมายไทยระดับประกาศกรม ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ยังไม่ได้ประกาศกำหนดเรื่องหลักเกณฑ?วิธีกา?การสร้าง ประกอบ ติดตั้งและตรวจนั่งร้าน ซึ่งออกตามกฎกระทรว?กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามั?และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง ยังไม่ออกบังคับใช้หรือขาดรายละเอียดส่วนนี้ไปก็ตา?แต่ด้วยองค์ความรู้เกี่ยวกับงานนั่งร้าน มีความซับซ้อนและหัวข้อบังคับเรียนค่อนข้างมาก จึงประมาณระยะฝึกอบรมขั้นต่ำดังนี?nbsp;  
 
 • ผู้ติดตั้งรื้อถอนนั่งร้า?scaffolding erector ระยะฝึกอบรมสองวั?/font>
 • ผู้ตรวจนั่งร้า?scaffolding inspector ระยะฝึกอบรมสองวั?/font>
 • ผู้กำกับดูแลงานนั่งร้านในสถานประกอบกิจกา?scaffolding supervisor
 • ผู้ใช้นั่งร้าน scaffolding worker ระยะฝึกอบรมหนึ่งวั?nbsp; 
การตรวจนั่งร้านให้ทำโดยผู้ที่ม?certificate ระบุว่าเป็นผู้ตรวจนั่งร้าน และแขวนป้ายแท็กอนุญาตคราวละไม่เกินเจ็ดวั?หรือจะกล่าวให้เข้าใจง่ายคือป้ายแท็กอนุญาตใช้นั่งร้าน มีอายุไม่เกินเจ็ดวัน ในกรณีที่คนเดียวกันม?certificate ทั้งผู้ติดตั้งรื้อถอนและผู้ตรวจนั่งร้า?งานเดียวกันให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบ (role and responsibilities) เพียงหน้าที่เดียวเท่านั้?จะติดตั้งนั่งร้านเองและตรวจอนุญาตเองไม่ได้ 

 
ศาสตร์การทำงานลำดับที่สี่และศาสตร์ลำดับที่ห้?จะมีหลักการเหมือนกันคื?ABC (บางตำราใช้หลักกา?ABCD บางตำร?ABCDE) ลำดับนี้จะอธิบายถึงภาพกว้างเท่านั้?ส่วนรายละเอียดจะกล่าวถึงในหน่วยเรียนที่เป็นเฉพาะในลำดับหลังอีกครั้?วิธีการของศาสตร์ลำดับที่สี่และลำดับที่ห้าจะมีภาวะใช้งานแตกต่างกั?อุปกรณ์ป้องกันการตกที่กล่าวถึงนี?(fall restraint system) ใช้งานภายใต้สองหลักคิด หลักคิดแรกคือบังคับระยะไม่ให้ออกนอกขอบตกและอีกหลักคิดคือยึดรั้งไม่ให้ผู้ปฏิบัติงานตกลงไปด้านล่าง จากสองหลักคิดจะนำไปสู่การประยุกต์ใช้งานใ??ลักษณะย่อย?ดังนี้ 
 
 • ใช้เชือกบังคับระยะไม่ให้ออกนอกขอบต?/font>
 • ใช้กับการรั้งผู้ปฏิบัติงานอยู่กับที่เพื่อทำงานบนต้นเสา
 • งานเชือกโรยตัวเพื่อทำงานบนผนังสู?/font>
 • wire rope crab อุปกรณ์ป้องกันการตกชนิดฟันโลหะล็อคเชือ?/font>
 • ใช้ม้วนสลิงแบบกระตุกหยุด retractable lifeline  

4.1 การใช้เชือกบังคับระยะไม่ให้ออกนอกขอบตก
 

ศาสตร์ลำดับที่ ??นี้เหมาะสมกับสภาพงานซึ่งเป็นที่สูงขอบเปิ?ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมสายรัดแบบเต็มตัว ใช้เชือกประเภทเชือกยืดตัวต่ำผูกเงื่อนวัดความยาวบังคับระย?ไม่ให้ ผู้ปฏิบัติงานออกนอกขอบตก สามองค์ประกอบของการใช้เชือกบังคับระย?/font>

 
 • A-anchorage point จุดยึดเกาะต้องไม่เป็นวัสดุขอบคมหรือขอบเหลี่ย?กรณีเลี่ยงวัสดุขอบคมหรือวัสดุขอบเหลี่ยมไม่ได้ให้รองขอบด้วยวัสดุอ่อ?แข็งแรงรับกระตุกได้ไม่ต่ำกว่?๑๕?กิโลกรัม คูณพิกัดเผื่อความปลอดภัยขั้นต่??/span>.?เท่า
 • B-body harness ใช้อุปกรณ์มาตรฐานทั่วไ?ผ่านการตรวจสภาพตามระยะเวลา ผ่านการตรวจสภาพก่อนใช้งานและยืนยันว่าไม่ชำรุ?ไม่มีตำหนิ
 • C-connectors ในที่นี้หมายถึงเชือกและอุปกรณ์ทางเลือกที่นำมาใช้ร่วมด้วยเช่น คาราบินเนอร์ carabiner เป็นต้?/span> 
 

4.2  รั้งผู้ปฏิบัติงานอยู่กับที่เพื่อทำงานบนต้นเส?/b>
 
การทำงานบนต้นเสา ด้วยสภาวะเช่นนี้ผู้ปฏิบัติงานยืนไม่เต็มเท้าไม่ได?กล้ามเนื้อมัดใหญ่ด้านหน้าของขา กล้ามเนื้อมัดใหญ่ที่น่องและกล้ามเนื้อส่วนขาอื่นๆ อยู่ในสภาวะหดเกร็ง static condition เลือดผ่านเข้าไปหล่อเลี้ยงเนื้อเยื่อได้ลดลงทำให้เมื่อยล้าเร็วกว่าปกติ จากข้อมูลทางด้านวิศวกรรมความปลอดภัยแนะนำว่าการทำงานในสถาะวะเช่นนี้ ไม่ควรเกิน ๑๕ นาที หากนานกว่านี้แนะนำให้ใช้อุปกรณ์ชนิดอื่นแทน เช่นใช้รถกระเช้า กระเช้ายกคนด้วยเคร?ฯล?เป็นต้?nbsp;
 
4.3  งานเชือกโรยตัวสำหรับทำงานบนผนังสูง
 
งานเชือกโรยตัวเพื่อทำงานผนังสู?เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและภาคปฏิบัติการอุตสาหกรรมบางส่วนยังเข้าใจคลาดเคลื่อนและมองว่ามีภาวะเสี่ยงอันตรายสูง เมื่อเทียบกับประเทศใกล้ๆ เช่นอินโดนีเซียพบว่าเขามีบุคลากมากกว่าและได้เปรียบในการทำงานค่อนข้างมา?อาจด้วยเหตุนี้การพัฒนางานเชือกโรยตัวบ้านเราจึงอยู่ในกรอบจำกั?nbsp; 
หากเราศึกษาโดยใช้วิชาว่าด้วยวิศวกรรมความปลอดภั?พบว่าเป็นวิธีการที่ง่า?รวดเร็วและเหมาะกับงานปฏิบัติบนผนังสูงของอาคา?ผนังสูงของปล่องไ?ผนังสูงของเครื่องจักรหรือสถานที่อื่นใดที่มีลักษณะคล้ายกั?และที่สำคัญคือต้นทุนทำงานต่ำและความปลอดภัยสูงด้วยซ้ำ 
 
 
 
อุปกรณ์ของระบบและการทำงานของอุปกรณ?/font>
 
 • working line เชือกโรยตัวเส้นหลักซึ่งแขวนยึดฮาร์เนสของผู้ปฏิบัติงา?ไม่ให้ตกลงด้านล่าง อุปกรณ์ที่ยึดเกาะฮาร์เนสกับเชือกคืออุปกรณ์ปล่อยเชือก (self-braking descender)
 • self-braking descender อุปกรณ์ปล่อยเชือ?เป็นอุปกรณ์ที่มีกลไกเกาะชุดฮาร์เนสไว้กับเชือ?เมื่อใช้มือบีบให้กลไกหนีบเชือกถ่างออ?ผู้ปฏิบัติงานสามารถปรับระดับลงได้และเมื่อหยุดบีบ กลไกจะจับเกาะเชือกดังเดิมผู้ปฏิบัติงานจะคงระดั?/font>
 • chest harness สายรัดหน้าอกเป็นส่วนหนึ่งของฮาร์เน?หรือเป็นอุปกรณ์ส่วนควบของฮาร์เนส
 • work positioning harness ฮาร์เนสแบบเต็มตัวสำหรับทำงานเชือกโรยตั?ซึ่งต้องมีมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่งรองรับเช่?DIN JIS CE AS/NZS BS หรือมาตรฐานอื่นใดที่งานอุตสาหกรรมยอมรั?/font>
 • lanyard assembly แล?swing seat (optional) แปลรองนั่งเป็นอุปกรณ์เสริม จะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้ ฟังก์ชั่นเพื่อช่วยให้การนั่งทำงานสบายมากขึ้น หากนำมาใช้ก็จะประกอบไว้กับฮาร์เน?/font>
 • safety line เชือกโรยตัวเส้นสำรองจะแขวนยึดฮาร์เนสของผู้ปฏิบัติงานเอาไว้ ไม่ให้ตกลงด้านล่าง อุปกรณ์ยึดเกาะฮาร์เนสกับเชือกเส้นสำรอง อาจจะใช้อุปกรณ์ปล่อยเชือกหรืออุปกรณ์กระตุกหยุด (self-braking descender of rope grab) ก็ได?/font>
 • rope grab อุปกรณ์กระตุกหยุดจะใช้แทนด้วยอุปกรณ์ปล่อยเชือกก็ได?(self-braking descender) เจตนารมณ์คือ หากเกิดเหตุขัดข้องของเชือกเส้นหลัก ผู้ปฏิบัติงานต้องไม่ตกลงไปด้านล่าง
 • tool attach strap มือจับเชือกมีกลไกเกาะยึดเชือกมั่นค?เมื่อผลักตามแนวเชือกขึ้นบน กลไกจะเป็นอิสระสามารถเลื่อนได้ หากเลื่อนลงกลไกจะล็อ?nbsp;

4.4  wire rope crab อุปกรณ์ป้องกันการตกชนิดฟันโลหะล็อคเชือ?/b>
 
อุปกรณ์มีสองชนิดคืออุปกรณ์ป้องกันการตกแบบกระตุกหยุ?retractable lift line, fall arrest block หรือบางผู้ผลิตเรียกว่า inertia reel และชนิดที่สองคืออุปกรณ์ล็อคสลิงตามแนวดิ่?wire rope grab
 
 • อุปกรณ์ป้องกันการตกชนิดกระตุกหยุ?retractable lift line กลไกทางกลจะมีหลักการและวิธีการทำงานเหมือนกับกลไกการทำงานของเข็มขัดนิรภัยรถยนต์ เมื่อเกิดเหตุผู้ปฏิบัติงานตกจากที่ต่างระดั?ซึ่งปกติการตกก็จะมีการกระตุกโหลดและกลไกก็จะล็อคสายช่วยชีวิตให้แขวนค้าง ผู้ปฏิบัติงานไม่ตกกระแทกด้านล่าง จุดยึดเกาะที่ใช้กับอุปกรณ์ลักษณะนี?ต้องอยู่กับที่ แข็งแรงรับแรงกระตุกได้และติดตั้งอยู่เหนือผู้ปฏิบัติงาน ความยาวของสายช่วยชีวิต ?๔๐ เมตร
 • อุปกรณ์ป้องกันการตกชนิดฟันโลหะล็อค wire rope grab หลักการคล้ายกระเดื่อ?ใช้เมื่อไต่ขึ้นลงที่ต่างระดั?โดยจะเกาะอุปกรณ์ไว้กับเชือกขึงตึงหรือสลิงขึงตึงตามแนวดิ่?vertical static line เมื่อเกิดเหตุตกจากที่ต่างระดับ กระเดื่องของอุปกรณ์จะกระตุกโหลดและล็อคสายช่วยชีวิตให้แขวนค้างไว้ ผู้ปฏิบัติงานไม่ตกกระแทกด้านล่าง จุดยึดเกาะที่ใช้กับอุปกรณ์ลักษณะนี?ต้องเป็นเชือกหรือสลิงขึงตึงเท่านั้?การประกอบอุปกรณ์เข้ากับสลิงหรือเชือกให้ไปทิศทางเดียวกันกับทิศทางการเคลื่อนที่ของผู้ปฏิบัติงา?เคลื่อนที่ขึ้นลูกศรชี้ขึ้น เคลื่อนที่ลงลูกศรชี้ลง 
 
 
 
4.5  ใช้สายแลนยาร์ดแบบกระตุกหยุ?retractable lifeline 
 
ความสูงของระดับยืนทำงานเป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งที่วิศวกรรมความปลอดภัยต้องคำนึงถึ?พื้นยืนทำงานที่ระดับต่ำกว่าหกเมต?อาจจะมีอุปกรณ์ให้เลือกหลายชนิดเช่น เพลทฟอร์มถาว?รถกระเช้?กระเช้ายกค?นั่งร้าน บันไดและม้ายืน ฯล?อุปกรณ์แลนยาร์ดแบบกระตุกหยุด retractable lanyard ก็เป็นอุปกรณ์อีกชนิดหนึ่งที่เหมาะสมกับระดับปฏิบัติงานที่ต่ำกว่าระดับหกเมตร หลักการทำงานจะเสมือนผสมรวมกันระหว่าง retractable lift line กับแลนยาร์?ฟังก์ชั่นเด่นคือผู้ปฏิบัติงานคล่องตัวในการทำงา?สามารถเคลื่อนที่ได้ตามระยะของสายดึงหยุ?ซึ่งปกติจะมีความยาวสองเมตรและสามเมตร ซึ่งจะกระตุกหยุดภายในเวลาสั้นหากเกิดเหตุตกจากที่สู?/font>
 
 
 

 
ระบบอุปกรณ์ลดความรุนแรงจากการตกจะแนะนำให้ใช้งานที่สามองค์ประกอบคือ ABC anchorage point ความแข็งแรงจุดยึดเกาะแลนยาร์? body harness มาตรฐานอุปกรณ์และการใช้ฮาร์เนสถูกวิธ?และสามคื?connectors หมายถึงอุปกรณ์ยึดเชื่อมต่อระหว่างจุดเกาะแลนยาร์ดกับฮาร์เนสที่ผู้ปฏิบัติงานสวมอยู?การใช้อุปกรณ์ลดความรุนแรงจากการตกคือแลนยาร์ดสายคู่ประกอบร่วมกับช็อคอัฟซอฟเบอร์ 
 
เป้าหมายคือหากเกิดเหตุตกจากที่สู?ผู้ปฏิบัติงานต้องไม่บาดเจ็บจากการกระตุกโหล?ไม่ตกกระแทกพื้นหรือไม่บาดเจ็บจากการสลัดเหวี่ยงกระแทกโครงสร้างหรือผนังด้านข้า?nbsp;ส่วนประกอบของแลนยาร์ดแบบสายคู่ประกอบร่วมกับช็อ?อัฟซอฟเบอร?/font>
 
 • แลนยาร์ดแบบสายคู?เนื่องจากความยาวของแลนยาร์ดและอุปกรณ์ที่ประกอบร่วม ความยาวรวมเท่ากั??เมตร บางครั้งงานบนที่สูงต้องปลดตะขอเพื่อเคลื่อนที่ทำงานออกนอกระยะนี?การใช้งานให้ปลดขยับคราวละหนึ่งตะขอเท่านั้น
 • ช็อค-อัฟซอฟเบอร?shock-absorber เมื่อเกิดเหตุตกจากที่สูงจะดูดซับแรงกระตุ?ไม่ให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับบาดเจ็บ
 
 

ลำดับการเลือกเพื่อทำงานบนที่สู?hierarchy of working at heights หกลำดับขั้?nbsp;
 
 1. เลือกทำงานบนพื้นเป็นอันดับแร?หากเป็นไปไม่ได?/b>
 2. ให้เลือกทำงานบนเพลทฟอร์มถาวร หากเป็นไปไม่ได?/b>
 3. ให้ใช้กระเช้าหรือนั่งร้า?หากเป็นไปไม่ได?/b>
 4. เลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันการต??b>ากเป็นไปไม่ได้
 5. ลดความรุนแรงจากการตก หากเป็นไปไม่ได?/b>
 6. ให้หยุดและปรึกษาหัวหน้างาน

 
 
ศาสตร์ปฏิบัติการลำดับที่หนึ่งถึงลำดับที่ห้าถือว่ามากพอที่จะทำงานบนที่สูงให้ลุล่วงเสร็จได?กรณีนี้ผู้ปฏิบัติงานอาจมีข้อจำกัดเกี่ยวกับความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิธีกา?จึงให้หยุดและปรึกษาสายบังคับบัญชาในระดับที่สูงกว่า
 
จริงแล้วศาสตร์หลักสำหรับการทำงานบนที่สูงมีเพียงห้าลำดับเท่านั้?หากแต่การนำระบบนี้มาสื่อสารในประเทศไทยและภาคพื้น ยังอยู่ในช่วงเวลาที่มีความจำเป็นต้องปรับใช้ให้เหมาะส??ที่นี้จึงผนวกรวมเข้าเป็นศาสตร์ลำดับที่หก ต้องไม่ลืมว่าองค์กรที่มีประสิทธิภา?สายบังคับบัญชาแต่ละระดับต้องทำงานตามบทบา?หน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองได้ ขณะทำงานหากมีข้อสงสัยพนักงานต้องหยุดและสอบถามหัวหน้างา?(front line leader) หากหัวหน้างานมีข้อจำกัดเกี่ยวกับการให้คำปรึกษา ก็มีสายบังคับบัญชาในระดับที่สูงขึ้นช่วยเหลือเป็นลำดับขั้?เหตุที่แนะนำให้หยุดการทำงานและสอบถาม?ด้วยเหตุที่หัวหน้างานฝ่ายปฏิบัติกา?มีบทบา?หน้าที่และความรับผิดชอบขั้นต่ำดังนี้  
 • หนึ่?SHE control หมายถึงให้คำแนะน?กำกับดูแลด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภั?ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลกระทบที่อาจเกิดกับชุมชนด้วย
 • สอ?product or output control กำกับดูแลกำลังการผลิตหรือปริมาณงานต่อวันหรือต่อช่วงเวลาที่องค์กรวางแผนไว?/font>
 • สา?quality control กำกับดูแลให้ผลของงานได้คุณภา?ไม่เกิดของเสียจากกระบวนการทำงานหรือเกิดอยู่ในค่ายอมรับ
 • สี?cost control กำกับดูแลเกี่ยวกับต้นทุนที่ใช้ในกระบวนการทำงานให้อยู่ในระดับควบคุม ไม่สูงกว่าที่ควรจะเป็น
 • ห้?man power control กำกับดูแลและให้คำแนะนำคนทำงานตามแผนและปรับแก้สิ่งที่ผิดปกติจากแผนงานหรือวิธีการที่ผิดไปจากปกติ
หากพนักงานปฏิบัติการมีข้อจำกัดเกี่ยวกับวิธีทำงานบนที่สูงหรือขั้นตอนย่อยของการทำงานบนที่สูง ให้หยุดและถามหัวหน้างา?ทั้งนี้เพราะเป็นบทบา?หน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงที่ต้องปฏิบัตินั่นเอง

ติดต่องานฝึกอบรม แปลเอกสารเซฟตี?nbsp; งานที่ปรึกษาการจัดทำระบบ?: บริษัท เอเซีย แสงตะเกียง จำกั?(ASSA) Tel 093 7719222  E-mail : [email protected]

กลับหน้าแร?/font> : คลิ๊กตรงนี?/a>
ตอนที่หนึ่?(?? ที่สูงและความเข้าใจเกี่ยวกับงานบนที่สู?nbsp;: คลิ๊กตรงนี?/b>
ตอนที่สอ?อุปกรณ์ป้องกันการตกระบบสายรั้งและงานเชือกโรยตั?nbsp;คลิ๊?/b>ตรงนี้
ตอนที่สา?อุปกรณ์ลดความรุนแรงจากการต?nbsp;: คลิ๊กตรงนี?/b>
ตอนที่สี?/font> ม้ายืน บันไดและความปลอดภัยการใช้งาน : คลิ๊กตรงนี?/b> 
ตอนที่ห้?nbsp;การควบคุมของตกและวิธีปิดกั้นควบคุมพื้นที่ปฏิบัติงา?: คลิ๊กตรงนี?/a>
ตอนที่หก (?? องค์ประกอบความปลอดภัยงานที่สูง และกฎหมา?: คลิ๊กตรงนี?/a>
ตอนที่หก (?? องค์ประกอบความปลอดภัยงานที่สูง และกฎหมา?: คลิ๊กตรงนี?/a> 
ตอนที่เจ็ด กระเช้ายกคนด้วยรถเคน HOLD รอ-กำลังพัฒนา : คลิ๊กตรงนี?/b>
ตอนที่ รถกระเช้าและการใช้รถกระเช้าอย่างปลอดภั?nbsp;: คลิ๊กตรงนี?/b>
ไปยังเมน?/font> หลักสูตรที่ฝึกอบรมและสัมมน?/font> คลิ๊กตรงนี?/b> 
  
MENU
 
WEB LINK
 
VISIT
 สถิติวันนี? 148 คน
 สถิติเมื่อวา? 179 คน
 สถิติเดือนนี?
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
4471 คน
46309 คน
872385 คน
เริ่มเมื่อ 2012-10-14
 
Copyright (c) 2006 by Ronnarong