??????? 100%

                    conclusivity.com

?/font>

 

 
lockout tagout safety and permit to work system
วิศวกรรมความปลอดภัยล็อคเอาท์ แท๊กเอาท์และการจัดทำระบบล็อคเอาท?ในสถานประกอบกิจการ
 
ตอนที่สี?/font> การตัดแยกระบบและการขออนุญาตทำงาน
 
งานเขียน เรียบเรียงและนำเสน?: รณรงค์ แสงตะเกียง
facebook : รณรงค์ แสงตะเกียง 
 
บริษัท เอเซีย แสงตะเกียง จำกั?(ASSA)
อบรม สัมมนา งานที่ปรึกษาจัดทำระบ?& ระเบียบปฏิบัติงา?/span> 
e-mail : [email protected] mobile 093 7719222


ข้?span style="color: black; font-family: Tahoma; font-size: 12pt; language: th; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-bidi-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: +mn-ea; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-color: black; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%;">ควรระวัง ขยายความเพิ่มเติมสำหรับจุดตัดแยกระบบ
 
ก่อนเรียนรู้และทำความเข้าใจเนื้อหาลำดับถัดไป ต้องมั่นใจว่าเข้าใจสาระสำคัญของหัวข้อที่ได้นำเสนอไปแล้วเสียก่อ?หากยังไม่เข้าใจดีพ?แนะนำให้กลับไปทบทวนองค์ความรู้เดิมก่อน จากนั้นจึงจะมาศึกษาเรียนรู้ต่อในลำดั?/span>นี?: ให้ทำความเข้าใจเแผ?span style="color: black; font-family: Tahoma; font-size: 12pt; language: th; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-bidi-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: +mn-ea; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-color: black; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%;">ภา?และอ่านคำอธิบายด้านล่างเพื่อทบทวนหรือเพิ่มความเข้าใจให้มากยิ่งขึ้น

           แผ?span style="color: black; font-family: Tahoma; font-size: 12pt; language: th; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-bidi-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: +mn-ea; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-color: black; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%;">ภา?/span>กรณีศึกษ?ทบทวนความเข้าใจเกี่ยวกับจุดตัดแย?/span>พลังงา?/font>

 

เงื่อนไขและคำอธิบายแผนภาพกรณีศึกษา : แบริ่งของปั้มส่งกรดไฮโดรคลอริค (HCL hydrochloric acid) มีเสีย?/span>ดั?ให?span style="color: black; font-family: Tahoma; font-size: 12pt; language: th; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-bidi-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: +mn-ea; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-color: black; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%;">หยุดระบบส่งกรดและถอดมอเตอร์ออกมาตรวจสภาพ เปลี่ยนแบริ่?และให้ล้างกรอง (strainer) ก่อนเข้าปั้มเพื่อเตรียมความพร้อมใช้งานหลังคื?/span>ระบบ (กรณีศึกษ?ต้องตัดแยกอุปกรณ?/span>ใดบ้าง)
 
 • อุปกรณ?span style="color: black; font-family: Tahoma; font-size: 12pt; language: th; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-bidi-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: +mn-ea; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-color: black; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%;">ทางไฟฟ้า : ออ?off เบรกเกอร์และล็อค (5) พลังงานไฟฟ้าขอ?/span>ปั้ม
 • อุปกรณ?span style="color: black; font-family: Tahoma; font-size: 12pt; language: th; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-bidi-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: +mn-ea; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-color: black; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%;">ทางก?: ปิ?block วาล์วด้านดูดหมายเลขหนึ่ง (1) แล?/span>ล็อค
 • อุปกรณ?span style="color: black; font-family: Tahoma; font-size: 12pt; language: th; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-bidi-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: +mn-ea; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-color: black; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%;">ทางก?: ปิ?block วาล์วด้านดูดหมายเลขสอง (2) แล?/span>ล็อค
 • อุปกรณ?span style="color: black; font-family: Tahoma; font-size: 12pt; language: th; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-bidi-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: +mn-ea; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-color: black; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%;">ทางก?: เปิด-bleed วาล์วด้านดูดหมายเลขสาม (3) แล?/span>ล็อค
 • อุปกรณ?span style="color: black; font-family: Tahoma; font-size: 12pt; language: th; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-bidi-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: +mn-ea; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-color: black; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%;">ทางก?: ปิ?block วาล์วด้านดูดหมายเลขสอง (4) และล็อ?/font>

จา?span style="color: black; font-family: Tahoma; font-size: 12pt; language: th; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-bidi-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: +mn-ea; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-color: black; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%;">กรณีศึกษ?สิ่งที่เราได้เรียนรู้คือ การตัดแยกพลังงานไม่ได้หมายถึงการปิดกั้นเพียงอย่างเดียว จะเห็นได้ว่าพลังงานไฟฟ้าที่จ่ายให้กับมอเตอร์ขับปั้?เราใช้วิธีออฟและล็อค, วาล์วหมายและ 1, 2, 4 ใช้วิธีปิด (block) และวาล์วหมายเล?3 เราใช้วิธีเปิดค้าง (bleed) ถ่ายทิ้งน้ำกรดไปบำบัดที่ส่วนงานบำบัดน้?/span>เสีย /อุ?span style="color: black; font-family: Tahoma; font-size: 12pt; language: th; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-bidi-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: +mn-ea; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-color: black; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%;">กรณ์ตัดแยกพลังงา?ที่เรากำลังกล่าวถึงนี้ ต้องถูกระบุในเอกสารใบรายการตัดแยกพลังงานและตัดแยกระบ?ดังที่กล่าวแล้วในตอนที่หนึ่ง นั่นเอ?/font>

การตัดแยกพลังงานและล็อคเอาท์ระบบ
 
เจตนารมณ์ของตอนที่สอ?เพื่อแนะนำให้ทราบว่าระบบ lockout tagout safety นำไปใช้งานได้อย่างไร หากเราประสงค์จะนำศาสตร์ด้านนี้มาลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุอย่างจริงจังแล้ว ก็ต้องมองความเป็นจริงในภาพรวมและทบทวนแบบตรงไปตรงมา (status review) เสียก่อน, ระบบนี้ถูกนำมาใช้และพัฒนาต่อเนื่องมาแต่ครั้ง 2531 กระทั่งวันนี้นับว่านานพอคว?ทว่า lockout tagout safety ในบ้านเรากลับคืบเดินช้?ระบบเลยถูกนำมาใช้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น หากประเมินโดยหยาบประสิทธิภาพไม่เกิ?20 เปอร์เซ็นต?เอกสารฉบับนี้ขอเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและจะนำเสนอในหัวข้อดังต่อไปนี้
 
 • ระบบ lockout tagout ใช้งานร่วมกับการขออนุญาตทำงา?/span>
 • วิธีจัดทำเอกสารแนบใบขออนุญาตทำงา?nbsp;(เอกสารคู่มือคำแนะนำและใบรายการตัดแยกและล็อ?เอาท์ระบ?
 • กระบวนการคิดและวิธีเตรียมเอกสารคู่มือคำแนะนำ
 • การควบคุมอุบัติเหตุแบบเลือกเป็นลำดับขั้น (hierarchy of control)
 • การตัดแยกระบบและการขออนุญาตทำงาน (lockout tagout and permit to work) สำหรับงานเสี่ยงอันตรายสู?/font>
 

 

การใช้ logout tagout ร่วมกับการขออนุญาตทำงา?/b>
เจ็ดขั้นตอนเปิดงานในระบบขออนุญาตทำงา?/font>
 

 


สามขั้นตอนปิดงาน


อธิบายเจ็ดขั้นตอนการเปิดงา?(ลำดับนี้ให?print-out และดูแบบฟอร์มใบขออนุญาตทำงาน ประกอบการอ่า?

ขั้นตอนที่หนึ่?/b> ระบุขอบเขตและรายละเอียดของงานที่จะปฏิบัต? job detail : หมายถึงให้ระบุชื่อของงานที่จะทำและรายละเอียดที่เกี่ยวข้อ?ซึ่งแต่ละองค์กรอาจกำหนดแบบฟอร์มแตกต่างกันบ้า?แต่ควรมีรายละเอียดดังต่อไปนี?เป็นขั้นต่?/span>

 
 • ชื่องา?job title : เขียนระบุชื่องานในแบบฟอร์มว่าจะทำอะไ?ตัวอย่างเช่น เปลี่ยนปะเก็นวาล์วด้านดูดของปั้มกร?หมายเล?4 ส่วนงา?tank farm, ซ่อมเพลาขับลูกกลิ้งสายพานลำเลียงส่วนงานบรรจุภัณฑ?ฯล?เป็นต้?/span>
 • หมายเล?/span>งา?job id number : หมายเลขงานให้กำหนดขึ้นเอ?ใช้เฉพาะการหยุดซ่อมบำรุงตามแผนและการซ่อมบำรุงในคราวนั้นมีจำนวนงานเกินสิบงา?เหตุผลคือจะทำให้การบริหารซ่อมบำรุงง่ายขึ้น, ส่วนกรณีที่ซ่อมเครื่องจักรขัดข้องในลักษณ?break down maintenance จะกำหนดหรือไม่กำหนดหมายเลขงานก็ได้ (optional not mandatory)
 • พื้นที?/span>ปฏิบัติงาน working area : ให้ระบุว่าทำงานที่ส่วนงานใดหรือพื้นที่ใด ตัวอย่างเช่น ส่วนงานขึ้นรูปท่อเหล็ก โรงบำบัดน้ำเสี?ฯล?เป็นต้?/font>
 • ชื่อเครื่องจัก?/span>หรือชื่ออุปกรณ?equipment : หมายถึงให้เขียนบันทึกลงในแบบฟอร์มว่าเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่จะเข้าไปทำงานชื่ออะไร
 • วั?span style="color: black; font-family: Tahoma; font-size: 12pt; language: th; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-bidi-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: +mn-ea; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-color: black; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%;">เริ่?/span>งานและกำหนดเสร็จ start date-finish date : การขออนุญาตเข้าทำงานต้องมีแผนทำงาน ในที่นี้จึงหมายถึงเวลาตามแผนและหากว่าระยะเวลาปฏิบัติงานจริงยาวกว่าที่แผนกำหนดไว้ ให้ประสานเจ้าของหน่วยงานเพื่อขออนุญาตขยายเวล?/span>ทำงา?/font>

ขั้นตอนที่สอ?/b> เอกสารแนบเพื่อขออนุญาตทำงา?permit to work elements : เอกสารแนบเพื่อขออนุญาตทำงานมีสองส่วนคื?

 
 • เอ?span style="color: black; font-family: Tahoma; font-size: 12pt; language: th; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-bidi-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: +mn-ea; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-color: black; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%;">สา?/span>คู่มือคำแนะน?หมายถึงเอกสารที่มีสามองค์ประกอบคือ (1) ระบุขั้นตอนปฏิบัติงานเป็นลำดับขั้น work steps, (2) นำแต่ละขั้นตอนงานมาชี้บ่งและระบุอันตรา?/span> hazard identified แล?(3) ขั้นตอนใดที่ชี้บ่งและถูกระบุว่าอาจเกิดอันตรายให้กำหนดมาตรการควบคุมป้องกั?control measure : กา?span style="color: rgb(204, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 12pt; language: th; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-bidi-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: +mn-ea; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-color: #CC0000; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%;">เตรียมเอกสารคู่มือคำแนะน?จะมีรายละเอียดค่อนข้างมา?จึงจะกล่าวถึงต่อจากเนื้อหาส่วนนี?/span>
 • ใบรายการตัดแยกพลังงานและล็อค-เอาท์ระบ?(energy isolation and lockout list) ซึ่งได้กล่าวถึงหลักการและวิธีการจัดทำโดยละเอีย?/span>แล้วในเนื้อห?/span>ข้างต้?/font>

ขั้นตอนที่สา?/b> ยื่นเอกสารขออนุญาตทำงานกับเจ้าของหน่วยงา?permit to work : เจ้าของหน่วยงานหรือเจ้าของพื้นที?หมายถึงพนักงานบังคับบัญชาระดับต้?(front line leader) ประจำพื้นที่นั้น?และมีเงื่อนไขว่าพนักงานบังคับบัญชาผู้อนุญาตให้ทำงานต้องผ่านการฝึกอบร?(qualified person) ไม่เช่นนั้นกระบวนการ permit to work ก็จะขาดคุณภา?เนื่องจากไม่มีหลักฐานแสดงคุณสมบัติของผู้อนุญาตว่ามีความรู้ มีความสามารถในด้านนี้หรื?/span>ไม?/font>

เอ?span style="color: black; font-family: Tahoma; font-size: 12pt; language: th; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-bidi-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: +mn-ea; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-color: black; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%;">สา?/span>ที่หัวหน้ากลุ่มงาน job leader ต้องยื่นขออนุญาตทำงานมีทั้งหมดสามฉบับคือ (1) ใบขออนุญาตเข้าทำงา?permit to work ซึ่งถือว่าเป็นใบหลัก, (2) คู่มือคำแนะน?work instruction แล?(3) ใบรายการตัดแยกพลังงานและล็อค-เอาท์ร?/span>บบ

เจ้าขอ?/span>หน่วยงานหรือเจ้าของพื้นที่ area owner จะพิจารณาจากสองเงื่อนไ?ก่อนลงนามอนุญา?/span>
 • เอ?span style="color: black; font-family: Tahoma; font-size: 12pt; language: th; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-bidi-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: +mn-ea; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-color: black; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%;">สา?/span>ที่ยื่นขออนุญาตเข้าทำงานครบหรื?/span>ไม?/font>
 • หา?span style="color: black; font-family: Tahoma; font-size: 12pt; language: th; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-bidi-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: +mn-ea; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-color: black; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%;">คร?เอกสารได้คุณภาพหรื?/span>ไม?/font>
หา?span style="color: black; font-family: Tahoma; font-size: 12pt; language: th; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-bidi-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: +mn-ea; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-color: black; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%;">เอกสารครบและได้คุณภาพเจ้าของหน่วยงานก็จะลงนามอนุญา?หากว่ามีข้อแนะนำเกี่ยวกับมาตรการป้องกันควบคุมอุบัติเหตุที่สำคั??ก็สามารถเขียนให้คำแนะนำลงในลำดับนี้ได้ hazards identified and additional control methods by area owner.

ขั้นตอนที่สี?/b> หัวหน้ากลุ่มงา?job leader ลงนามในใบขออนุญาตทำงานเพื่อแสดงว่ารับทราบว่าถูกอนุญาตให้ทำงานในขอบเข?ตามที่ระบุในเอกสารได?/font>
ขั้นตอนที่ห้?หัวหน้ากลุ่มงา?job leader ประสานช่างเทคนิคประจำพื้นที่เพื่อตัดแยกพลังงานและล็อ?/span>-เอาท์ระบ?(การเตรียมใบรายการตัดแยกพลังงานและล็อ?/span>-เอาท์ระบ?/span>, ขั้นตอนการตัดแยกพลังงานและล็อค-เอาท์ระบ?ได้กล่าวถึงโดยละเอียดแล้วในตอนที่หนึ่ง ?ที่นี้เลยไม่กล่าวถึงอี?/span>) และต้องไม่ลืมว่าการทำงานในลำดับนี้ต้องมีขั้นตอนที่ชัดเจนแล?/span>แม่นยำ
 
 • ปร?span style="color: black; font-family: Tahoma; font-size: 12pt; language: th; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-bidi-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: +mn-ea; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-color: black; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%;">สา?/span>ช่างเทคนิคประจำพื้นที่เพื่อทำสำรวจจุดตัดแยกพลังงานและทำสำรวจการปิดกั้นควบคุมพื้นที่ปฏิบัติงา?/span>
 • หั?span style="color: black; font-family: Tahoma; font-size: 12pt; language: th; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-bidi-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: +mn-ea; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-color: black; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%;">หน้ากลุ่มงานร่วมกับช่างเทคนิคประจำพื้นที?(job leader-authorized isolator) ร่วมกันจัดทำใบรายการตัดแยกพลังงานและล็อค-เอาท์ร?/span>บบ
 • นำใบรายการตัดแยกพลังงานและตัดแยกระบบไปที่หน้างาน ช่างเทคนิคตัดแยกพลังงานและหัวหน้ากลุ่มงานล็อคอุปกรณ์ตัดแยกพลังงานด้วยกุญแจสี equipment padlock
 • ร่วมทดสอ?/span>ว่าระบบตาย หากระบบตายก็ถือว่าเสร็จสิ้นขั้นตอนที่ห้า สามารถทำงานในขั้นตอนต่อไปได้ ในทางตรงข้ามหากระบบไม่ตายให้หยุดการทำงาน, หัวหน้ากลุ่มงานเขียนใบรายงานอุบัติการณ?incident investigation report และการตัดสินใจหลังจากรายงานอุบัติการณ์ ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้จัดกา?/span>ต้นสังกั?/font>
 • ปิ?span style="color: black; font-family: Tahoma; font-size: 12pt; language: th; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-bidi-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: +mn-ea; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-color: black; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%;">กั้นควบคุมพื้นที?/span>ปฏิบัต?/span>งา?/font>

ขั้นตอนที่หก ประชุมกลุ่มก่อนเริ่มงา?5-10 นาที (crew briefed or tool box meeting) : หัวหน้ากลุ่มงานเป็นผู้นำการประชุ?ซึ่งการพูดคุยจะแบ่งเป็นสามส่วนคื?(1) สรุปขอบเขตและขั้นตอนหลัก?ของงานที่จะท?/span>, (2) อันตรายที่อาจเกิ?/span>-แล?(3) มาตรการควบคุมอันตราย และต้องไม่ลืมว่าการประชุมต้องให้ทีมมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น เสนอแนะหรื?/span>สอบถามได?/font>

ขั้นตอนที่เจ็ด ผู้ปฏิบัติงานลงชื่อเข้าทำงานและแขวนกุญแจส่วนบุคล (personal padlock) ที่สถานีควบคุมกา?/span>ทำงา?: บอร์ดสถานีควบคุมการทำงาน lockout tagout and control station board แสดงดังภาพด้านล่างนี?/font>ลักษณะบอร์?/span>สถานีควบคุมการทำงา?: หมายเล?1 คลิ๊บใบขออนุญาตเข้าทำงานและคู่มือคำแนะนำ, หมายเล?2 คลิ๊บใบรายการตัดแยกพลังงานและล็อ?/span>-เอาท์ระบ?/span>, หมายเล?3 กล่องโปร่งใสทรงสี่เหลียมแบนสำหรับเก็บลูกกุญแ?equipment padlock และหมายเลย 4 คือเหล็กบาร์สำหรับล็อคกล่อ?ซึ่งจะถูกล็อคด้วยกุญแจสีสอ?/span>ชนิดคื?/font>
 
 • กุ?span style="color: black; font-family: Tahoma; font-size: 12pt; language: th; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-bidi-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: +mn-ea; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-color: black; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%;">แจสีหัวหน้ากลุ่มงา?สีเขีย?job leader padlock
 • กุ?span style="color: black; font-family: Tahoma; font-size: 12pt; language: th; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-bidi-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: +mn-ea; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-color: black; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%;">แจสีผู้ปฏิบัติงา?สีแด?personal padlock

การใช้บอร์ดสถานีควบคุมการทำงาน
 
 1. (ดูแบบฟอร์มใบขออนุญาตเข้าทำงานประกอบการอ่าน) หลังจากตัดแยกพลังงานและล็อคเอาท์ระบบเรียบร้อยแล้?หัวหน้ากลุ่มงา?(job leader) นำใบขออนุญาตเข้าทำงานและเอกสารคู่มือคำแนะนำคลิ๊บไว้ที่ หมายเล?1, ใบรายการตัดแยกพลังงานและล็อค-เอาท์ระบบคลิ๊บไว้ที่หมายเล?2 และนำลูกกุญแจส?equipment padlock มาไว้ในกล่องหมายเล?/span>สา?/font>
 2. กล่อ?span style="color: black; font-family: Tahoma; font-size: 12pt; language: th; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-bidi-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: +mn-ea; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-color: black; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%;">หมายเล?/span>สา?ที่บาร์ล็อคกุญแจสี (หมายเล?4) หัวหน้ากลุ่มงานล็อคกุญแจสี job leader padlock และผู้ปฏิบัติงานล็อคกุญแจส?personal padlock ก็ตัวเอง ซึ่งการทำดังกล่าวนี้ ลูกกุญแจ equipment padlock ซึ่งอยู่ในกล่องไม่สามารถนำออกมาได้ เมื่อลูกกุญแจฯ นำออกมาไม่ได้ก็ไม่สามารถเปิดคืนระบบของเครื่องจักรที่ล็อคไว้ได้ จะคงสภาพให้เครื่องจักรตา?จนกว่าผู้ปฏิบัติงานจะทำงานแล้วเสร็?/font>
 3. หลังจา?/span>ผู้ปฏิบัติงานแขวนและล็อคกุญแจสีของตนเองแล้วเสร็จ ก็ให้ลงชื่อเข้าทำงานในขั้นตอนที่เจ็ดของแบบฟอร์มขออนุญาตเข้าทำงาน และนับจากนี้ถือว่าเป็นการเปิดงาน สามารถเข้าทำงานในขอบเขตที่ขออนุญาตไว?/span>ได?/font>

อธิบายสามขั้นตอนการปิดงา?/font>
 
จา?span style="color: black; font-family: Tahoma; font-size: 12pt; language: th; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-bidi-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: +mn-ea; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-color: black; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%;">แบบฟอร์มขออนุญาตเข้าทำงา?จะเห็นได้ว่าการปิดยกเลิกการทำงานมีสามขั้นตอนคือขั้นตอนที?8 ถึงขั้นตอนที?10, ก่อนอธิบายสามขั้นตอนที่เหลือ ขออธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปิดยกเลิกการทำงานเสียก่อน การปิดยกเลิกการทำงานมี 3 รูปแบบคื?/font>
 1. ปิ?span style="color: black; font-family: Tahoma; font-size: 12pt; language: th; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-bidi-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: +mn-ea; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-color: black; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%;">งานแบบงานแล้วเสร็จตามปกต?(completed job) หมายถึงการจบงานที่ทำต่อเนื่องด้วยทีมทำงานเพียงที?/span>เดีย?/font>
 2. ปิ?span style="color: black; font-family: Tahoma; font-size: 12pt; language: th; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-bidi-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: +mn-ea; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-color: black; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%;">งานแบบส่งก?(hand over job) หมายถึงงานที่ทำไม่แล้วเสร็จด้วยทีมทำงานเพียงทีมเดียว ฉะนั้นต้องส่งกะให้ทีมอื่นทำต่อกระทั่งงานแล้วเสร็?/font>
 3. ปิ?span style="color: black; font-family: Tahoma; font-size: 12pt; language: th; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-bidi-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: +mn-ea; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-color: black; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%;">งานแบบงานค้า?(inactive job) หมายถึงงานทำให้แล้วเสร็จไม่ได้ด้วยเหตุจำเป็นอย่างใดอย่างหนึ่?ตัวอย่างเช่นงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรโรงงานซึ่งขัดข้องและหยุดเอง (break-down) อาจพบว่าหลังขออนุญาตเข้าทำงานและถอดรื้อส่วนที่ขัดข้องออกมาดู พบว่าชิ้นส่วนเสียหายและต้องจัดหาอะไหล่สำรองหลายวัน ดังนั้นจึงต้องปิดงานแบบงานค้าง เพื่อรออ?/span>ไหล่

สา?span style="color: black; font-family: Tahoma; font-size: 12pt; language: th; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-bidi-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: +mn-ea; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-color: black; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%;">รูปแบบของการปิดงาน ในเชิงเทคนิคปฏิบัติการจะมีข้อแตกต่างกันบ้า?หลังจากอธิบายจบถึงขั้นตอนที่สิ?จะอธิบายขยายความลงในรายละเอียดเกี่ยวกับการปิดยกเลิกการทำงานแบบส่งก?(hand over job) และปิดงานแบบงานค้า?(inactive job) อีกครั้งหนึ่?/span>

ขั้นตอนที่แป?/b> ยื่นขออนุญาตปิดจบการทำงา?/span> (area owner sing-off and accept complete job) หลังจากงานแล้วเสร็?หัวหน้ากลุ่มงานประสานผู้ปฏิบัติจัดเก็บและทำความสะอาดพื้นที?ส่วนอุปกรณ์ปิดกั้นควบคุมพื้นที่ฯ ให้รื้อถอนยกเลิกหลังจากทดสอบการทำงานของเครื่องจักรแล้วเสร็?และหัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติงานต่อดังนี?/font>
 
 • ให?span style="color: black; font-family: Tahoma; font-size: 12pt; language: th; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-bidi-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: +mn-ea; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-color: black; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%;">ผู้ปฏิบัติงานลงชื่อออกจากใบขออนุญาตเข้าทำงาน, ผู้ปฏิบัติงานและหัวหน้ากลุ่มงา?ถอนคืนกุญแจออกจากบอร์ดสถานีควบคุมการทำงา?/font>
 • หั?span style="color: black; font-family: Tahoma; font-size: 12pt; language: th; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-bidi-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: +mn-ea; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-color: black; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%;">หน้ากลุ่มงานนำลูกกุญแจ equipment padlock, ใบรายการตัดแยกพลังงานและล็อค-เอาท?ออกจากบอร์ดควบคุมสถานีทำงา?/font>
 • หั?span style="color: black; font-family: Tahoma; font-size: 12pt; language: th; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-bidi-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: +mn-ea; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-color: black; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%;">หน้ากลุ่มงาน ประสานช่างเทคนิคเพื่อปลอดคืนระบบและทดสอบการทำงานขอ?/span>เครื่อ?/span>จักร
 • หั?span style="color: black; font-family: Tahoma; font-size: 12pt; language: th; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-bidi-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: +mn-ea; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-color: black; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%;">หน้ากลุ่มงาน ประสานเจ้าของหน่วยงานเพื่อขออนุญาตปิดยกเลิกการทำงา?/span> เจ้าของพื้นที่จะพิจารณาสองเงื่อนไขคื?(1) พื้นที่เป็นระเบียบ สะอาดหรือไม่-แล?(2) เครื่องจักรกลับมาทำงานได้ดังเดิมหรือไม?หากบรรลุสองเงื่อนไขดังกล่า?ก็จะลงชื่ออนุญาตปิดจบการทำงา?/font>

ขั้นตอนที่เก้า หัวหน้ากลุ่มงานลงชื่อออกจากใบขออนุญาตทำงาน (job leader sign off after job completed)

ขั้นตอนที่สิ?/b> หัวหน้ากลุ่มงานนำส่งชุดเอกสารขออนุญาตทำงาน ให้ฝ่ายวางแผนซ่อมบำรุง เพื่อเก็บไว้ ?เดือนหรือเก็บไว้ตามระยะเวลาที่หน่วยงานกำหน?/font>

ขยายความ-การปิดงานแบบส่งกะหรือแบบเปลี่ยนก?(hand over job)
 
การปิดงานแบบส่งกะหรือการปิดงานแบบเปลี่ยนกะ : กา?span style="color: black; font-family: Tahoma; font-size: 12pt; language: th; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-bidi-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: +mn-ea; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-color: black; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%;">ปิดงานลักษณะนี้มีทีมทำงานมากกว่าหนึ่งทีมโดยผลัดกะทำงานจนกว่าจะแล้วเสร็?หัวหน้ากลุ่มงานผู้ส่งกะปฏิบัติและกำกับดูแลดั?/span>นี?/font>
 • ให?span style="color: black; font-family: Tahoma; font-size: 12pt; language: th; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-bidi-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: +mn-ea; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-color: black; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%;">ผู้ปฏิบัติจัดเก็บและทำความสะอาดพื้นที่ ส่วนอุปกรณ์ปิดกั้นควบคุมพื้นที่ฯ ให้คงสภา?/span>เดิม
 • ให?span style="color: black; font-family: Tahoma; font-size: 12pt; language: th; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-bidi-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: +mn-ea; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-color: black; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%;">ผู้ปฏิบัติงา?/span>ลงชื่อออกจากใบขออนุญาตทำงา?/span> และถอนคืนกุญแจออกจากบอร์ดสถานีควบคุมกา?/span>ทำงา?/font>
 • อธิบายส่?/span>กะให้ครอบคลุมขอบเขตของงา?ความคืบหน้าของงานและส่งมอบลูกกุญแจ job leader padlock ให้หัวหน้ากลุ่มงานผู้รับกะ
 • หั?span style="color: black; font-family: Tahoma; font-size: 12pt; language: th; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-bidi-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: +mn-ea; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-color: black; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%;">หน้ากลุ่มงานผู้รับกะดำเนินงานต่อ โดยเริ่มจากการประชุมกลุ่?ซึ่งหมายถึงเริ่มจากขั้นตอนที่หกของใบขออนุญาตทำงา?และเมื่อใดก็ตามที่งานแล้วเสร็จ ให้หัวหน้ากลุ่มงานคนสุดท้ายเป็นผู้ขอปิดจบการทำงานกับเจ้าขอ?/span>หน่ว?/span>งา?/font>

จะเห็นได้ว่าการทำงานลักษณะนี้อาจมีผู้ปฏิบัติงานเข้?/span>-ออกหมุนเวียนหลายกะทำงา?ทำให้ใบขออนุญาตทำงานในขั้นตอนที่เจ็ดไม่พ?จึงต้องมีเอกสารใบเสริมสำหรับการลงชื่อเข้?/span>-ออกของผู้ปฏิบัติงา?(ใบขออนุญาตเข้าทำงา?กรณีส่งก?PTW hand over form ดูแบบฟอร์มแน?/span>ท้าย)

ขยายความ-การปิดงานแบบงานค้า?(inactive job)
 
กา?span style="color: black; font-family: Tahoma; font-size: 12pt; language: th; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-bidi-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: +mn-ea; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-color: black; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%;">ปิดงานแบบงานค้าง ดังได้กล่าวถึงข้างต้นว่ามีเหตุจำเป็นอย่างหนึ่งอย่างใ?ที่จะดำเนินการให้งานแล้วเสร็จไม่ได?หัวหน้ากลุ่มงานจึงต้องกำกับดูแลและปฏิบัต?/span>ดังนี้
 
 • ให?span style="color: black; font-family: Tahoma; font-size: 12pt; language: th; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-bidi-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: +mn-ea; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-color: black; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%;">ผู?/span>ปฏิบัติจัดเก็บและทำความสะอาดพื้นที?/font>
 • ผู?span style="color: black; font-family: Tahoma; font-size: 12pt; language: th; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-bidi-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: +mn-ea; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-color: black; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%;">ปฏิบัติงาน หัวหน้ากลุ่มงานลงชื่อออกจากใบขออนุญาตทำงาน และถอนคืนกุญแจออกจากบอร์ดสถานีควบคุมกา?/span>ทำงา?/font>
 • ที?span style="color: black; font-family: Tahoma; font-size: 12pt; language: th; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-bidi-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: +mn-ea; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-color: black; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%;">อุปกรณ?/span>ตัดแยกพลังงา?ที่แขวนล็อคกุญแจสีทุกจุดห้ามไม่ให้คืนระบ?ให้คงตำแหน่งตัดแยกพลังงานไว้ดังเดิ?แต่ให้ถอนกุญแจสีออกทั้งหมดและแขวนแทนด้วยป้ายทะเบียนเตือน (warning tag)
 • หั?span style="color: black; font-family: Tahoma; font-size: 12pt; language: th; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-bidi-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: +mn-ea; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-color: black; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%;">หน้ากลุ่มงานจัดทำรายงานบันทึกงานค้าง (non-standard even report)
 • หั?span style="color: black; font-family: Tahoma; font-size: 12pt; language: th; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-bidi-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: +mn-ea; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-color: black; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%;">หน้ากลุ่มงานยื่นชุดเอกสารขออนุญาตทำงานและใ?NSER non-standard even report ขอปิดจบการทำงานแบบงานค้า?กับเจ้าของหน่ว?/span>งา?/font>

บทบาทหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตเข้าทำงา?/font>
 
 1. หัวหน้ากลุ่มงา?Job Leader
 2. เจ้าของหน่วยงา?(Plant Owner or Area Owner)
 3. ช่างเทคนิคผู้ถูกมอบหมายให้ตัดแยกระบบ (Authorized Isolator)
 4. ผู้ปฏิบัติงา?Worker 
หัวหน้ากลุ่มงา?(Job Leader) คือผู้ที่หน่วยงานมอบหมายให้เป็นผู้นำพนักงา?นำเครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ?ไปปฏิบัติการ?ให้งานแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว?ทั้งนี้หัวหน้ากลุ่มงานจะเป็นผู้นำปฏิบัติการเปิดงานดังนี้
 
 • ศึกษาขอบเขตของงา?/font>
 • ศึกษาขั้นตอนปฏิบัติงาน
 • จัดทำเอกสารสนับสนุนการปฏิบัติงาน (ใบขออนุญาตทำงา? คู่มือคำแนะนำและใบรายการตัดแยกระบบ)
 • ยื่นเอกสารเพื่อขออนุญาตทำงานจากเจ้าของหน่วยงาน (Plant Owner or Area Owner)
 • หลังเจ้าของหน่วยงานลงนามอนุมัติให้พิจารณาดูว่าต้องตัดแยกระบบ หรือเปล่? หากต้องตัดแยกระบบก็ประสานช่างเทคนิคผู้ถูกมอบหมายให้ตัดแยกระบ?(Authorized Isolator) ร่วมตัดแยกและทดสอบว่าระบบตายได้ถูกตัดแยกจริง ทั้งนี้จุดตัดแยกให้อ้างอิงตามที่ระบุไว้ในใบรายการตัดแยกระบ?/font>
 • ประชุมกลุ่?และให้ผู้ปฏิบัติงา?(Worker) ลงนามในใบขออนุญาตเข้าทำงาน

หัวหน้ากลุ่มงา?ปิดงานหลังจากงานแล้วเสร็?/font>
 
 • ให้พนักงานปฏิบัติการจัดเก็บและทำความสะอาดพื้นที่
 • ประสานงานช่างเทคนิคผู้ถูกมอบหมายให้ตัดแยกระบ?ร่วมปลดคืนและทดสอบระบบว่ากลับมาทำงานได้ตามปกติหรือไม?/font>
 • ประสานงานเจ้าของหน่วยงาน ตรวจสอบพื้นที่ ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยของงานและลงนามปิดงา?/font>
 • หัวหน้ากลุ่มงานลงนามปิดงานและส่งมอบเอกสารสนับสนุนให้กับพนักงานฝ่ายวางแผนซ่อมบำรุ?& วางแผนปฏิบัติการ

เจ้าของหน่วยงา?(Plant Owner or Area Owner) ก่อนอนุญาตเปิดงา?ให้ทำสำรวจพื้นที่ฯ, ตรวจสอบว่าเอกสารสนับสนุนการปฏิบัติงานที่ยื่นขออนุญาตทำงา?ครบหรือไม่, หากครบให้พิจารณาในรายละเอียดว่าเอกสารถูกต้องหรือไม?กรณีเจ้าของหน่วยงานมีข้อสงสัยหรือต้องการให้หัวหน้ากลุ่มงานอธิบายประกอบการพิจารณา เป็นเรื่องที่กระทำได?/span>
ก่อนปิดงาน ให้ตรวจสอบความสะอาดเรียบร้อยของพื้นที่ปฏิบัติงานและตรวจสอบว่างานที่ปฏิบัตินั้นเรียบร้อยแล้วหรือยัง ก่อนลงนามปิดงา?/font>

ช่างเทคนิคผู้ถูกมอบหมายให้ตัดแยกระบบ (Authorized Isolator) มีหน้าที่ทบทวนจุดตัดแยกฯ ในใบรายการตัดแยกระบบ, ร่วมตัดแยกและทดสอบระบบร่วมกับหัวหน้ากลุ่มงานก่อนเปิดงา? ร่วมปลดคืนระบบ?และร่วมทดสอบการปลดคืนระบบกับหัวหน้ากลุ่มงานหลังจากงานแล้วเสร็จ

ผู้ปฏิบัติงา?(Worker)
 
 • เข้าร่วมประชุมกลุ่มก่อนเปิดงาน หากไม่เข้าใจให้ถาม
 • ลงนามเข้าทำงานในใบขออนุญาตทำงานก่อนเริ่มงา?และลงนามยกเลิกการปฏิบัติ?หลังจากงานแล้วเสร็?/font>
 • หากมีความผิดปกติหรือมีเหตุเกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงา?nbsp;ให้หยุดและแจ้งหัวหน้ากลุ่มงา?การปฏิบัติงานต่อหรือหยุดให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้ากลุ่มงา?/font>

งานฝึกอบรม  แปลเอกสารเซฟตี?nbsp; งานที่ปรึกษาจัดทำระบ?lockout tagout : บริษัท เอเซีย แสงตะเกียง จำกั?(ASSA)  Tel 093 7719222  E-mail : [email protected]
 

กลับหน้าแร?/font> : คลิ๊กตรงนี?/font>
ตอนที่หนึ่?nbsp;วิศวกรรมความปลอดภั?nbsp;ล็อกเอาท?แท๊กเอาท?nbsp;: คลิ๊กตรงนี?/font>
ตอนที่สอ?/font> อุปกรณ์ปิดกั้นพื้นที?nbsp;แท๊ก อุปกรณ์ตัดแยกพลังงาน : คลิ๊กตรงนี?/font> 
ตอนที่สา?nbsp;ขั้นตอนการตัดแยกพลังงา?และทำล็อคเอาท์ แท็กเอาท?nbsp;: คลิ๊กตรงนี?/font>
ตอนที่ห้?nbsp;วิธีจัดทำคู่มือคำแนะนำ (WI) แนบใบขออนุญาตเข้าทำงาน : คลิ๊กตรงนี?/font> 
ตอนที่หก มาตรการควบคุมอุบัติเหตุในงานปฏิบัติการ  : คลิ๊กตรงนี?/font>
ตอนที่เจ็ด การจัดทำระบบล็อคเอาท?แท๊กเอาท์ในสถานประกอบกิจกา?: คลิ๊กตรงนี?/font>
ไปยังเมน?/font> หลักสูตรที่ฝึกอบรมและสัมมน?/font> คลิ๊กตรงนี?/font> 


  
MENU
 
WEB LINK
 
VISIT
 สถิติวันนี? 212 คน
 สถิติเมื่อวา? 179 คน
 สถิติเดือนนี?
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
4535 คน
46373 คน
872449 คน
เริ่มเมื่อ 2012-10-14
 
Copyright (c) 2006 by Ronnarong